Prodáváte nebo pronajímáte nemovitost? Jednotná cena pro všechny RD Potřebujete proškolit z  legislativy k PENB ? Budete stavět nebo rekonstruovat? Zahajujete projekt? Oslovte nás s poptávkou na inženýring. NĚKTERÉ NAŠE PRÁCE...
01 / 06

Prodáváte nebo pronajímáte nemovitost?

Ano zajímá mě to..
02 / 06

Jednotná cena pro všechny RD

Ano zajímá mě to..
03 / 06

zdarma školení k PENB

Potřebujete proškolit z legislativy k PENB ?

To není vůbec žádný problém

Ano zajímá mě to..
04 / 06

Budete stavět nebo rekonstruovat?

Ano zajímá mě to..
05 / 06

Zahajujete projekt? Oslovte nás s poptávkou na inženýring.

Ano zajímá mě to...
06 / 06

NĚKTERÉ NAŠE PRÁCE...

Chci se podívat...

Inženýrská činnost při plánování stavební investice

V případě, že stavebník nemá jistotu, že plánovaný záměr bude splňovat jeho očekávaní, ale zejména podmínky a zásady územního plánování dané lokality, je nutné koordinovat vznik projektové dokumentace již od samotného počátku s odborníkem, který tyto podmínky zjistí. V tomto stádiu je vhodné provést i finanční analýzu celé stavby. Na základě těchto dokumentů vznikne projektová dokumentace, jejíž projednání by již nemělo celou akci zdržovat.

Inženýrská činnost při umístění stavby

V případě, že se pro vybrané území, v kterém plánuje investor stavět,  nezpracovává regulační plán a není-li záměrem stavebníka jednoduchá stavba, je nutné zajistit územní rozhodnutí o umístění stavby. To vymezí stavební pozemek, umístí navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Inženýrská činnost spočívá v získání závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžaduje li to stavba, pak posouzení vlivu na životní prostředí, získání vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady. Po podání žádosti o umístění stavby je jejim výsledkem získání některého z druhů rozhodnutí, nebo souhlas s umístěním stavby.

Inženýrská činnost při povolení stavby

Před vlastním zahájením stavby je nutné jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce ohlásit stavebnímu úřadu.

Pro ostatní stavby je nutné podat žádost o stavební povolení.

Inženýrská činnost při povolení stavby spočívá ve využití údajů z rozhodnutí o umístění stavby, získání stanovisek dotčených orgánů státní správy, získání vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, získání vyjádření účastníků řízení a pod. Po podání žádosti o ohlášení stavby nebo žádosti o stavební povolení je jejim výsledkem získání stavebního povolení.

Inženýrská činnost při přípravě stavby

Po, nebo zpravidla ještě před, vydáním stavebním povolení je dalším krokem krokem při přípravě stavby, výběr zhotovitele. Inženýrská činnost zahrnuje sestavení podmínek pro vyhodnocení nabídek dodavatelů. Ty se zpravidla promítnou v zadávací dokumentaci, na základě které se provádí výběr dodavatelů nebo subdodavatelů stavby. Podle požadavků investora se v této fází do inženýrské činnosti rovněž zahrnuje organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby, přípravu podkladů pro smlouvu o dílo, dále zajištění koordinátora BOZP a pod.

Inženýrská činnost při provádění stavby

Při provádění stavby je hlavní náplní inženýrské činnosti zastupování stavebníka ve styku se stavebním úřadem, spolupráce s autorským dozorem, koordinátorem BOZP,  oznamování ukončení dílčích fází určených k vykonání kontrolní prohlídky, kontrola dodržování harmonogramu výstavby, rozpočtu stavby a vedení stavebního deníku.

Pokud v průběhu stavby požaduje stavebník zásadní změnu prováděné stavby, je náplní inženýrské činnosti zpracování změny projektové dokumentace včetně vydání potřebných změn stanovisek dotčených orgánů a zpracování žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Image

Inženýrská činnost při uvedení stavby do užívání

V případě, že je stavba dokončena je úkolem inženýrské činnosti provést předání a převzetí dokončené stavby. To zahrnuje zejména převzetí a kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, převzetí a kontrolu všech dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nutných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kontrolu úplnosti a funkčnosti stavby, sestavení protokolu o předání a převzetí stavby (s případným soupisem vad a nedodělků), zajištění geometrického plánu pro zapsání stavby do katastru nemovitostí, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby, zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly napojení stavby, vypracování oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

 eb logo white small web 2018

   Kontaktujte nás 

 

energie BRD s.r.o. 

 

Tel.: +420 774 208 700

 

Sídlo: Voltuš 71,262 42, Rožmitál pod Třemšínem 

 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

IČ: 063 35 896

 

ID schránky : idjpaff